Kedy ísť nad rámec bežného prekladu?

Lokalizácia a transkreácia

Zdieľaj s priateľmi

Ak chcete, aby vaše posolstvo skutočne rezonovalo, musíte ísť nad rámec prekladu. Tam kde klasický preklad nie je dostačujúci je potrebné zvážiť lokalizáciu a transkreáciu.

Lokalizácia aj transkreácia sa hlbšie ponoria do jazykových a kultúrnych rozdielov, či problematiky danej krajiny.

Čo je lokalizácia?

Pri lokalizácii nejde o bežný preklad. Lokalizácia sa skôr zameriava na transformáciu obsahu, aby oslovil cieľový trh v konkrétnom mieste alebo konkrétnej krajine. Takýto typ prekladu má svoje využitie napr. vo svete marketingu, kampaní, či tvorbe globálnych marketingových stratégií nadnárodných spoločností.

Čo je transkreácia?

Ide o znovu vytvorenie obsahu s dôrazom na vyhýbanie sa kultúrnym odkazom, ktoré by napríklad cieľový trh nemusel správne prijať a pochopiť. Proces transkreácie by sme tiež jednoduchšie mohli označiť ako kreatívne pretvorenie obsahu s cieľom zachovania pôvodného posolstva. Napríklad komunikácia brand stratégie v rôznych regiónoch si taktiež vyžaduje profesionálnu transkreáciu, tak aby bolo posolstvo odkomunikované korektne a adekvátne k miestnej kultúre a nedochádzalo k nedorozumeniam, ktoré by mohli vzniknúť doslovným prekladom.

Kedy použiť tlmočenie alebo preklad

Pokiaľ ide o vaše obsahové potreby, mali by ste využívať prekladateľské alebo tlmočnícke služby? Toto rozhodnutie závisí od primárne od vášho cieľa. Uvedieme príklad: Ak ste napr. na stretnutí, ktoré obsahuje diskusiu a zároveň písomnú správu. Čo v takom prípade? Zamerať sa na písomnú alebo hovorenú časť? Mali by ste si najať prekladateľa alebo tlmočníka?

V  tomto príklade je hlavným rozhodujúcim faktorom účel stretnutia.

Ak je prioritou stretnutia/rokovania samotná diskusia, a písomná časť je iba súhrnnou správou zo stretnutia. V takom prípade by bolo vhodné využívať tlmočnícke služby.

Ak je písomná správa prioritou a hovorená časť stretnutia len krátkym zhrnutím otázok a odpovedí, v takom prípade je optimálne využiť prekladateľské služby. Tak zabezpečíte, že každý, kto sa stretnutia zúčastní obdrží prehľadnú správu, ktorú si môže prečítať a porozumieť jej.

Tlmočenie a preklad sú služby, ktoré PREKLADY BEZ HRANÍC ponúkajú na odbornej úrovni a k spokojnosti našich klientov. Spojte sa s nami alebo požiadajte o online kalkuláciu.


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights