Kurzarbeit – blesková práca, skrátený pracovný čas

Úradné preklady PBH

Zdieľaj s priateľmi

Pandémia koronavírusu nám okrem iných situácií priniesla aj nové výrazy, a to slovo Kurzarbeit a slovo pendler.

Ako ich správne používať, skloňovať a či prekladať nasilu alebo nechať v tvare, v akom je. 

Kurzarbeit, blesková práca, skrátený pracovný čas

My, prekladatelia sme sa učili na škole okrem iného aj to, že primárne a predovšetkým treba používať slovenský výraz, pokiaľ taký existuje. Ako príklad uvediem: namiesto efektívny sa odporúča používať slovo účinný a pod. Čo sa týka výrazu Kurzarbeit a výrazu pendler si dovoľujeme odcitovať úryvok z najnovšieho čísla časopisu pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra Slova 2020/03. Kurzarbeit a pendler

Kurzarbeit  – blesková práca, skrátený pracovný čas

„Výraz kurzarbeit sa v slovenskom prostredí objavil v nedávnej minulosti v súvislosti s opatreniami na zmiernenie ekonomickej krízy v roku 2009 v Nemecku a v niektorých európskych štátoch. Výrazne častejšie sa u nás začal používať pred pár týždňami v súčasnej pandemickej situácii ako termín na označenie dohody medzi zamestnancami, zamestnávateľom a štátom, na základe ktorej sa zamestnancom skráti pracovný čas a ušlý príjem im uhradí štát.

Tento spôsob ekonomického nakladania s financiami, pomoc štátu podnikateľom a zamestnávateľom, sa stáva súčasťou nášho života a nový výraz sa dostane, resp. už aj dostal do legislatívnych textov.

die Kurzarbeit

Slovo kurzarbeit je výpožičkou z nemčiny, kde sa zloženým podstatným menom die Kurzarbeit s výslovnosťou [kurcarbajt] označuje uvedený ekonomický nástroj ako opatrenie na zmiernenie krízy. V nemecko-slovenskom slovníku (slovnik.aktuality.sk) možno okrem významu „skrátený pracovný čas“ nájsť aj významy „príležitostná práca“, „práca na skrátený úväzok“, ale i „blesková práca“. Na Slovensku sa takisto muselo pristúpiť k zavedeniu opatrenia na zmiernenie krízy spôsobenej vírusovou nákazou a spolu s novou reáliou sa začalo používať aj toto nemecké slovo.

Preklady bez hraníc Kurzarbeit, blesková práca, skrátený pracovný čas

Preklady bez hraníc

Proces jeho zdomácnenia sa uskutočnil vo veľmi krátkom čase – v súlade s tým, ako náhle sa zvýšila jeho frekvencia. Napriek tomu, že v nemčine ide o podstatné meno ženského rodu, v slovenčine sa začalo používať ako podstatné meno mužského rodu (čo je zrejmé aj zo spojenia s prídavnými menami v mužskom rode), ktoré sa skloňuje podľa vzoru dub: Politika dotácie miezd, takzvaný kurzarbeit, pomohla udržať zamestnanosť… – Vláda však bude rozhodovať o tom, či nastala situácia, ktorá oprávňuje podniky poberať podporu v rámci kurzarbeitu (Omnia slovaca III Maior 18.01, ďalej korpus1). Príkladov na ženský rod v jazykovej praxi možno nájsť len zanedbateľné množstvo.

V nemčine sa podstatné mená píšu s veľkým začiatočným písmenom, v slovenčine na to nie je dôvod, slovo kurzarbeit treba písať s malým začiatočným písmenom. Výslovnosť ostáva ako v nemčine [kurcarbajt].

Samozrejme, v jazykovej praxi nachádzame rozličné podoby používania, často v spojení s prídavným menom takzvaný, resp. jeho skratkou tzv., ktorá naznačuje, že ide o nové slovo. Takúto prax potvrdzujú príklady z internetu: Spúšťame „kurzarbeit“ a ďalšiu pomoc pre zamestnávateľov. – Firmy dlhodobo volajú po zavedení skráteného pracovného času – tzv. kurzarbeit.

Slovenský ekvivalent?

Niekto si môže položiť otázku, prečo sa nezačal používať slovenský ekvivalent tohto nemeckého slova. V prvom rade preto, lebo do nášho života vstúpilo náhle a nebol dostatok času na to, aby vznikla nejaká adekvátna náhrada, ale najmä preto, že nejestvuje jednoslovný ekvivalent a jeden z možných je až trojslovný – skrátený pracovný čas.

Preberanie cudzích slov je prirodzený spôsob obohacovania slovnej zásoby, tak nie je dôvod sa znepokojovať a prevzatie slova kurzarbeit netreba pokladať za nenáležité.“

(Zdroj: In Kultúra Slova 2020/03, autor: Sibyla Mislovičová)

 

Kurzarbeit, blesková práca, skrátený pracovný čas
PREKLADY BEZ HRANÍC


Zdieľaj s priateľmi

Comments are disabled.

Verified by MonsterInsights