Obchodné podmienky k objednávke služieb spoločnosti Preklady bez hraníc

 1. Poskytovateľ bude uskutočňovať objednané služby len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb ovládajúcich požadovaný jazyk a terminológiu.
 2. Ak nebude dohodnuté inak, poskytovateľ odovzdá preklady klientovi v štandardných formátoch MS Word elektronickou poštou (e-mailom), v tlačenom výtlačku, alebo v prípade úradného prekladu osobne podľa objednávky, v ktorej bude špecifikovaná forma odovzdania prekladu.
 3. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obsahu podkladov a materiálov, ktoré dostal od klienta, ako aj o informáciách a okolnostiach, ktoré boli predmetom, resp. súviseli s prekladom. Poskytovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť, aby povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahovala aj na prekladateľov, ktorých použil pri vykonaní služieb podľa  tejto objednávky.
 4. Informácie získané pri poskytovaní odborných služieb nesmie poskytovateľ bez súhlasu klienta poskytovať tretím osobám, ani inak rozširovať a to ani po vyhotovení a odovzdaní prekladu klientovi.
 5. Klient sa zaväzuje uhradiť odplatu za preklad na základe faktúry poskytovateľa, ktorá má všetky náležitosti riadneho účtovného dokladu vopred. V prípade uhradenia odplaty bezhotovostným prevodom sa odplata bude považovať za uhradenú okamihom jej pripísania na bankový účet poskytovateľa. Klient, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní odborných služieb s poskytovateľom postupuje v zmysle podmienok a dojednaní v tejto zmluve.
 6. Klient udeľuje poskytovateľovi právo použiť autorské dielo bez akéhokoľvek obmedzenia na účely plnenia povinností z tejto objednávky.
 7. Klient týmto udeľuje súhlas poskytovateľovi na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely vykonania prekladu podľa tejto objednávky.
 8. Reklamácie je klient oprávnený uplatniť si v písomnej forme do 3 kalendárnych dní odo dňa odovzdania prekladu klientovi podľa tejto objednávky, inak je preklad považovaný za akceptovaný a poskytovateľ nemusí na takúto reklamáciu prihliadať.
 9. Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávnosť a/alebo neúplnosť dokumentácie alebo informácií poskytnutých klientom.
 10. Ak v priebehu poskytovania služieb nastane okolnosť, ktorú poskytovateľ nezavinil, a ktorá bráni riadnemu vyhotoveniu prekladu, predlžuje sa o dobu trvania takejto prekážky lehota na vyhotovenie prekladu. O tejto okolnosti je poskytovateľ povinný klienta bez zbytočného odkladu informovať.
 11. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku v prípade, ak mu nebola zo strany klienta riadne a včas poskytnutá súčinnosť alebo ak nebola táto súčinnosť poskytnutá vo forme a spôsobom požadovaným poskytovateľom.
Verified by MonsterInsights